Jako nouzové a provozně nejdražší řešení lze použít lze využít k RD bezodtokovou jímku, kterou je nutno vyvážet fekálním vozem.

Pro čištění odpadních vod často využívaného rekreačního objektu lze použít domovní čistírnu nebo septik se zemním filtrem, pro málo a nepravidelně využívané rekreační objekty je výhodnější septik se zemním filtrem nebo bezodtoková jímka – žumpa. Vodu z čističky nebo filtru je možné vypouštět do vodoteče nebo zasakovat. K vypouštění nebo zasakování vod je nutné povolení místně příslušného odboru životního prostředí.

Pokud chcete mít jistotu, že budou zajištěna všechna potřebná povolení, která úřady vyžadují, využijte služeb autorizovaných projektantů, kteří všechno, vč. projektu, za vás vyřídí. Kontakty na projektanty vám můžeme poskytnout, obvykle jsou k dispozici na příslušných regionálních odborech životního prostředí.

  • 13. 8. 2019by Jan Reisiegel