Použití

Bezodtokové jímky slouží k akumulaci odpadní, užitkové nebo pitné vody.

Popis

Jímky jsou vyrobené z integrálního svařovaného polypropylenu, mají jeden vtok a shora otvor pro kontrolu a čerpání jímky. Vrchní otvor může být zakryt plastovým víkem, pochůzným betonovým víkem nebo přejezdným víkem. Jímky jsou vyrobeny v řadě velikostí podle objemů.

Provedení jímek

Pláště jímek jsou provedeny podle toho, pro jaké prostředí jsou určeny:

  • Samonosné volně stojící jímky (nad úrovní terénu nebo v interiéru)
  • Jímky k obsypání
  • Jímky k obetonování
  • Jímky k obetonování proti spodní vodě
Osazení do terénu

Samonosné volně stojící jímky se umisťují v exteriéru i v interiéru na betonový podklad, pískové lože nebo na ocelovou či dřevěnou podkladní konstrukci. Podle provedení a velikosti jímky jsou tyto případně opásány ocelovými nebo nerezovými obručemi.

Jímky k obsypání jsou určeny do volného terénu bez spodní vody a jílu. Umisťují se na betonový podklad a obsypou se tříděným stabilizovaným výkopkem. Nádrž se postupně po vrstvách obsypává a zároveň se hladina vody v nádrži neustále udržuje cca 30 – 40 cm nad obsypem. Obsyp je třeba provádět opatrně a rovnoměrně po celém obvodu nádrže. Pláště nádrže se nesmějí dotýkat kameny. Hutnění obsypu je třeba provádět opatrně po vrstvách 30-40 cm. Mezi jednotlivými vrstvami obsypu zeminou je nutná stabilizační vrstva suchého cementu o tl. cca  1 cm.

Jímky k obetonování jsou určeny do lokalit s možným vyšším statickým zatížením (blízkost budov, opěrných zdí nebo komunikací pro motorová vozidla). Plášť jímky je vyztužen žebry a ocelovými závlačemi. Při obetonovávání musí být jímka napuštěna vodou tak, aby hladina vody byla neustále cca 50 cm nad úrovní betonu.

Jímky k obetonování proti spodní vodě se použijí tam, kde hladina spodní vody dosahuje nad základovou spáru. Plášť jímky (případně i dno jímky) je vyztužen žebry a ocelovými závlačemi. Úpravy proti spodní vodě jsou závislé na velikosti jímky a výšce hladiny spodní vody. Vždy je nutná konzultace s výrobcem. Po osazení jímky je nutné ji co nejdříve napustit vodou minimálně do výšky hladiny spodní vody. Při obetonovávání musí být jímka napuštěna vodou tak, aby hladina vody byla neustále cca 40 cm nad úrovní betonu.

POZOR: jímky umístěné do terénu, který nepropouští vodu (jíly, skála…) je nutné zajistit stejně jako při výskytu spodní vody!

Montáž

Jímka se osadí na podkladní betonovou desku; v případě volně stojících jímek je možné osazení na nosnou konstrukci. Propojí se nátokové a odtokové potrubí. Jímky umístěné v terénu se napustí vodou a postupně se obsypávají či betonovávají, přičemž se neustále dopouští voda tak, aby její hladina byla neustále cca 50 cm nad úrovní obsypávky (betonu).

Je-li jímka použita jako žumpa na splaškové odpadní vody, musí být odvětrána samostatným nebo nátokovým potrubím nad střechu připojeného objektu.

Vzhledem k tomu že polypropylén, ze kterého jsou jímky vyrobeny, s klesající teplotou křehne, nedoporučuje se manipulace při teplotách nižších než 5°C.

Záruka

Výrobce poskytuje záruku 24 měsíců ode dne prodeje, pokud jsou dodrženy montážní předpisy výrobce. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé nevhodnou manipulací a montáží.

Každá jímka je zkoušena je k ní vystaven protokol o zkoušce vodotěsnosti.

Na přání zákazníka
  • zajistíme dovoz a montáž
  • upravíme jímku dle místních podmínek a požadavků změníme průměr a umístění nátokového a odtokového potrubí
  • dodáme pochůzný ocelový kryt
Základní rozměry
Označení Objem V (m3) Průměr D
(mm)
Výška H (mm) Výška H1 (m) Průměr nátoku
(mm)
Hmotnost M
(kg)
Z 1 1,6 1360 1800 1300 125 80
Z 2 2,0 1500 1800 1300 125 90
Z 3 3,0 1800 1800 1300 125 120
Z 5 4,8 2000 2200 1700 125 160
Z 6 6,5 2300 2200 1700 125 190
Z 8 8,4 2600 2700 2200 125 220
Z 11 10,8 2600 2700 2200 125 260
Z 12 12,3 2600 3000 2500 125 290
Z 14 13,8 2650 3250 2700 125 320
Žumpy

Bezodtokové jímky – žumpy – slouží k akumulaci odpadní, užitkové nebo pitné vody.

Bezodtokové jímky – žumpy se nejčastěji využívají k akumulaci splaškových nebo dešťových vod rodinných domů a rekreačních objektů, nejčastěji v okalitách, kde není kanalizace.

Bezodtokové jímky – žumpy jsou nejčastěji válcové, ale i hranaté nádrže, vyrobené z integrálního svařovaného polypropylenu. Mají jeden vtok a shora otvor pro kontrolu a čerpání jímky. Vrchní otvor může být zakryt pochůzným nebo přejezdným betonovým nebo plastovým víkem.

Bezodtokové jímky – žumpy jsou vyrobeny v řadě velikostí podle objemů, v provedení k obsypání nebo k obetonování.

Bezodtokové jímky – žumpy se osazují na betonovou základovou desku.

Přejezdné jímky – žumpy je třeba vždy obetonovat.