Použití

Tyto odlučovače jsou určeny k odstranění lehkých ropných kapalin (dříve ropných látek) z dešťových nebo technologických vod, pokud s nimi tvoří jen málo stabilní emulze. Najdou uplatnění při čištění dešťových vod z ploch, na kterých lze předpokládat úkap pohonných hmot nebo olejů a technologických vod, znečištěných neemulgovanými oleji a mazivy, obvykle ropného původu (parkoviště, dílny, sklady PHM apod.).

Odlučovače jsou vyrobeny technologií svařování z polypropylenových desek.

Typy odlučovačů

Odlučovače jsou označeny podle použité technologie čištění vody:

  • U – usazování pevných nečistot – především písku a prachu
  • G – gravitační odlučování lehkých ropných kapalin
  • K – koalescenční odlučování lehkých ropných kapalin na koalescenčním filtru
  • S – odlučování lehkých ropných kapalin adsorpcí na materiálu sorpčního filtru

Číslo za označením typu odlučovače vyjadřuje maximální průtok vody odlučovačem za jednu sekundu. Jsou-li čísla dvě – oddělená lomítkem, označuje první číslo standardní průtok a druhé číslo průtok při obtoku, t.j. zkráceném způsobu čištění.

Příklady označení:

GK 20 – gravitačně koalescenční odlučovač s max. průtokem 20l/s
GKS 20/80 – gravitačně koalescenční odlučovač se sorpčním filtrem, max. průtokem 20l/s a obtokem 80l/s

Stručná charakteristika
Odlučovače lehkých kapalin UK
  • Zařízení je určeno pro zachycení neemulgovaných ropných látek z komunikací, parkovišť, odstavných ploch a objektů, ve kterých dochází k manipulaci s ropnými látkami. Technologie je instalovaná v nádrži krabicového tvaru vyrobené z polypropylenu nebo polyetylenu.
  • Zbytková koncentrace lehkých kapalin ve vyčištěné vodě je ≤ 3 mg/l C10-C40 (dříve N.E.L. ≤ 5 mg/l).
  • K zachycení lehkých kapalin je použita technologie usazování nerozpustných látek a koalescenčního odlučování lehkých kapalin.
Odlučovače lehkých kapalin UKS
  • Zařízení je určeno pro zachycení neemulgovaných ropných látek z komunikací, parkovišť, odstavných ploch a objektů, ve kterých dochází k manipulaci s ropnými látkami. Technologie je instalovaná v nádrži krabicového tvaru vyrobené z polypropylenu nebo polyetylenu.
  • Zbytková koncentrace lehkých kapalin ve vyčištěné vodě je ≤ 0,1 – 2,5 mg/l C10-C40 (dříve N.E.L. 0,2 – 3 mg/l).
  • K zachycení lehkých kapalin je použita technologie usazování nerozpustných látek, koalescenčního odlučování lehkých kapalin s dočištěním vody v sorpčním stupni adsorpcí.