Mycí linka na podvozky nákladních automobilů

Linka je určena pro mytí podvozků a kol nákladních automobilů, stavebních a zemědělských strojů odjíždějících ze znečištěných provozů, jako jsou staveniště, zemědělské areály, kamenolomy apod.

Výhody technického řešení myček

  • Udrží čisté silnice při výjezdu ze stavenišť, kamenolomů apod.
  • Jednoduchá konstrukce a maximální spolehlivost
  • Automatický provoz
  • Minimální obsluha a údržba
  • Možnost přizpůsobení myčky konkrétním podmínkám
  • Nízká cena ve srovnání s obdobnými zahraničními výrobky
Popis zařízení

Mycí linka sestává z mycí rampy, betonových nebo ocelových nájezdů, betonových nebo ocelových nádrží, vodního a kalového hospodářství, čerpadel a řídicího systému. Uspořádání linky lze přizpůsobit místním podmínkám. Mycí voda slouží k mechanickému odstranění nečistot bez použití mycích prostředků. Mycí zařízení má akumulační nádrž na vodu. Znečištění se z mycí vody průběžně odstraňuje a voda se opakovaně používá. Odstraněné nečistoty jsou shromažďovány v betonové nádrži nebo v ocelovém kontejneru a odváženy. Mycí zařízení lze vybavit zařízením na skrápění nákladu, popř. opláchnutí kabiny automobilu.

Mycí linka může být stabilní nebo semimobilní. Semimobilní provedení je použitelné po ukončení stavby nebo vytěžení suroviny na jiné lokalitě. Linka má minimální nároky na obsluhu.

Funkce myčky

Voda je čerpána z akumulační nádrže do tlakového potrubí mycí rampy. Potrubí je osazeno tryskami a je větveno tak, aby voda opláchla kola, prostor mezi pneumatikami, blatníky a plochy, kde mohou být zachyceny nečistoty. Na přání jsou trysky instalovány i nad mycí rampou a slouží ke skrápění nákladu.

Systém mytí je nízkotlaký. Čerpadlo dodává do systému 1000 litrů vody za minutu při tlaku 1,8 bar. Trysky mají velkou průchodnost, voda dopadající na myté plochy má vysokou energii, a tedy i vysokou účinnost. Použitá voda stéká do sběrné nádrže, odkud je kalovým čerpadlem čerpána do sedimentační vany. Při uspořádání myčky ve svažitém terénu, kde je mycí rampa nad vodní a kalovou nádrží, může být nátok znečištěné vody do sedimentační vany gravitační – tedy bez použití čerpadla, a sběrná nádrž tedy odpadá.

V sedimentační nádrži dochází k oddělování vody a nečistot sedimentací, která může být podporována přidáváním flokulantu. Rozhodnutí o použití flokulantu je závislé na stupni znečištění vody a vlastnostech znečišťujícího materiálu. Flokulant je zdravotně nezávadná látka a běžně se používá pro úpravu pitné vody.

Ze sedimentační nádrže voda natéká gravitačně do akumulační nádrže. Pokud hladina vody v akumulační nádrži klesne pod úroveň minimální hladiny, doplní se voda čerpadlem z vodoteče. Pokud není v blízkosti myčky zdroj vody a nelze vodu průběžně doplňovat, objeví se na řídicí jednotce myčky hlášení o nutnosti doplnění mycí vody. Vodu pak je třeba doplnit z cisterny.

Základní program mytí lze doplnit skrápěním kabiny a nákladu. Technologický postup se nemění, pouze je třeba počítat se zvýšenou spotřebou vody (cca 30l na jedno auto).
Pokud je třeba v suchých obdobích automobil pouze skrápět, přepne se přepínač ovladače na program skrápění. Z horní větve tryskového systému se skrápí kabina a náklad automobilu. Skončením skrápění končí pracovní cyklus a bezprostředně může být skrápěn další automobil.

Provoz myčky

Po najetí na rampu jsou podvozek a kola automobilu omyty soustavou trysek a po jedné minutě auto opouští rampu myčky. Po dalších dvou minutách, sloužících v vyčištění vody, je zařízení připraveno k dalšímu mycímu cyklu. Celý cyklus trvá tedy 3 minuty. Zařízení lze nastavit na současné skrápění nákladu.

Pro skrápění kabiny auta a nákladu slouží druhý program. Doba skrápění je nastavitelná (cca dvacet sekund). Zařízení je po použití připraveno bezprostředně k dalšímu cyklu.

Nároky na obsluhu

Mytí aut a čištění vody probíhá automaticky po vjetí na rampu. Průběžně je třeba kontrolovat a doplňovat vodu v systému. (Podle místních podmínek lze instalovat automatické doplňování vody.)

Kaly ze sedimentační vany se vyklizují v četnosti, která závisí na stupni znečištění a počtu umytých aut. Sedimentační vana – kontejner – se po odpuštění vody naloží ramenovým nakladačem a kaly se odvezou k likvidaci.

Cca. 1 x za 2 týdny je třeba nasypat dávku práškového flokulantu, pokud je používán.
Kontrolovat a čistit sběrnou nádrž u semimobilního provedení.

Průběžně je třeba sledovat signalizaci případné poruchy.

Požadavky na stavební připravenost
Záruky

Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla. Odpovídá za jakost dodávaných strojů a zařízení, materiálu a provedených prací, za správnost provedené montáže. Záruční doba na technologii je 24 měsíců.

Zařízení se umísťuje na zpevněný povrch (beton nebo asfalt). U stabilního provedení je základová deska provedena dle stavební dokumentace, která zohledňuje místní podmínky. U semimobilního provedení je třeba vyspádovat povrch do sběrné nebo sedimentační nádrže.

Objekty vodního a kalového hospodářství lze umístit po levé nebo po pravé straně mycí rampy na ploše o rozměrech 8 x 5 m. Je třeba zajistit příjezdovou komunikaci k sedimentační vaně.

Základní údaje STABILNÍHO PROVEDENÍ
Rozměry mycí rampa šířka 3,5 m
mycí rampa délka bez nájezdů min. 4,5 m
vodní a kalové hospodářství 8 x 4 m
Použité materiály mycí rampa – ocelová konstrukce s povrchovou
úpravou žárový zinek
sedimentační nádrž – beton nebo ocel
akumulační nádrž – beton nebo ocel
Množství vody použité pro provoz myčky 10.000 litrů
Počet trysek 60 – 120
Instalovaný příkon čerpadlo mycí vody 3 kW – 6 kW
čerpadlo skrápění 1,1 kW
Počet umytých aut maximálně 15 – 20 aut za hodinu
120 – 160 aut za 8 hodin
Spotřeba elektrické energie na mytí 0,13 – 0,26 kWh/ 1 auto
Množství vody použité pro umytí 1000 l/ na 1 auto
Ztráty vody při mytí 25 litrů/ 1 auto
Stupeň recyklace při mytí mytí 95 %,
při mytí a současném skrápění nákladu
je recyklace 90%
Počet skrápěných aut maximálně 60 aut za hodinu
Spotřeba elektrické energie na skrápění 0,025 kWh/ 1 auto
1,5 kWh/ hod.
Množství vody použité pro skrápění 30 litrů/ 1 auto
Ztráta vody při skrápění 30 litrů/ 1 auto
Stupeň recyklace při skrápění při skrápění se voda do systému nevrací
Základní údaje SEMIMOBILNÍHO PROVEDENÍ
Rozměry mycí rampa šířka 3,5 m
mycí rampa délka bez nájezdů min. 4,5 m
vodní a kalové hospodářství 8 x 5 m
Použité materiály mycí rampa – ocelová konstrukce s povrchovou
úpravou žárový zinek
sedimentační nádrž – ocel
akumulační nádrž – ocel
sběrná nádrž – ocel, nerez
Množství vody použité pro provoz myčky 10.000 litrů
Počet trysek min. 60
Instalovaný příkon čerpadlo mycí vody 3 kW
čerpadlo znečištěné vody 3 kW
čerpadlo skrápění 1,1 kW
CELKEM 7,1 kW
Počet umytých aut maximálně 15 aut za hodinu
120 aut za 8 hodin
Spotřeba elektrické energie na mytí 0,13 kWh/ 1 auto
2,6 kWh/ hod. při plném provozu myčky
Množství vody použité pro umytí 1000 l/ na 1 auto
Ztráty vody při mytí 25 litrů/ 1 auto
Stupeň recyklace při mytí mytí 95 %,
při mytí a současném skrápění nákladu
je recyklace 90%,
Počet skrápěných aut maximálně 60 aut za hodinu
Spotřeba elektrické energie na skrápění 0,025 kWh/ 1 auto
1,5 kWh/ hod.
Množství vody použité pro skrápění 30 litrů/ 1 auto
Ztráta vody při skrápění 30 litrů/ 1 auto
Stupeň recyklace při skrápění při skrápění se voda do systému nevrací
Linka na mytí podvozků nákladních automobilů - schéma
Semimobilní zařízení
Stabilní provedení

Kontakt

HYDROCLAR s.r.o
Tanvaldská 263
463 11 Liberec 30 – Vratislavice

mobil: +420 721 410 395
mobil: +420 602 411 240
e-mail: hydroclar@hydroclar.cz