Pro čištění odpadních vod rodinného domu lze použít domovní čistírnu (ČOV) nebo septik se zemním filtrem. Vodu z čistírny nebo filtru je možné vypouštět do vodoteče nebo zasakovat.

K vypouštění nebo zasakování vod je nutné povolení místně příslušného odboru životního prostředí. Vyřízení stavebního povolení na domovní čistírnu nebo na septik se zemním filtrem trvá v současné době minimálně 6 měsíců.

  • 13. 8. 2019by Jan Reisiegel