Vodoměrná šachta - použití

Vodoměrná šachta se používá pro osazení vodoměrů nebo jiných měřících prvků na potrubí pod úroveň terénu. Vodoměrná šachta může být použita u obytných budov i rekreačních chat.

Vodoměrná šachta - popis

Vodoměrná šachta je vyrobena z polypropylenu, vstup do ní může být zakryt zamykatelným plastovým, betonovým pochůzným nebo přejezdným poklopem. Uvnitř je vodoměrná šachta vybavena stupadly a vodotěsnými průchodkami pro potrubí o průměru 32 mm. Rozměry  vodoměrné šachty lze upravit podle požadavku zákazníka.

Domovní vodoměrné šachty VS1 mají průměr 1m, dno šachty je 1,4m pod úrovní terénu, průchodky pro potrubí ve výšce 1,2m pod úrovní terénu.

Vodoměrná šachta - provedení

Vodoměrná šachty jsou  válcové . Pláště šachet jsou provedeny podle toho, pro jaké prostředí jsou určeny:

  • vodoměrná šachta k obsypání
  • vodoměrná šachta k obetonování
  • vodoměrná šachta k obetonování proti spodní vodě
Vodoměrná šachta - osazení do terénu

Vodoměrné  šachty k obsypání jsou určeny do volného terénu bez spodní vody. Umisťují se na betonový podklad. Vodovodní potrubí se protáhne vodotěsnými průchodkami a šachty se opatrně obsypou  výkopkem. Obsyp je třeba po vrstvách hutnit. Pláště se nesmějí dotýkat kameny.

Vodoměrné šachty k obetonování jsou určeny do lokalit s možným vyšším statickým zatížením (blízkost budov, opěrných zdí nebo komunikací pro motorová vozidla). Plášť je vyztužen žebry a ocelovými závlačemi. Po připojení potrubí se vodoměrná šachta obetonuje.

Vodoměrné šachty k obetonování proti spodní vodě se použijí tam, kde hladina spodní vody dosahuje nad základovou spáru. Plášť šachty (případně i dno) je vyztužen žebry a ocelovými závlačemi. Úpravy proti spodní vodě jsou závislé na velikosti vodoměrné šachty a výšce hladiny spodní vody. Vždy je nutná konzultace s výrobcem. Po osazení vodoměrné šachty a propojení potrubí je vhodné ji co nejdříve napustit vodou minimálně do výšky hladiny spodní vody. Vodoměrná šachta se obetonuje alespoň do výšky hladiny spodní vody.

POZOR: Šachty umístěné do terénu, který nepropouští vodu (jíly, skála…), je nutné zajistit stejně jako při výskytu spodní vody!

Vzhledem k tomu, že polypropylen, ze kterého je vodoměrná šachta vyrobena, s klesající teplotou křehne, nedoporučujeme manipulaci při teplotách nižších než 5°C.

Vodoměrná šachta - záruka

Výrobce poskytuje záruku 24 měsíců ode dne prodeje.