Pro čištění odpadních vod rodinného domu lze použít domovní čistírnu (ČOV) nebo septik se zemním filtrem. Vodu z čistírny nebo ze zemního filtru je možné vypouštět do vodoteče nebo zasakovat.

K vypouštění nebo zasakování vod je nutné povolení místně příslušného odboru životního prostředí. Vyřízení stavebního povolení na domovní čistírnu nebo na septik se zemním filtrem trvá v současné době minimálně 6 měsíců.

Jako nouzové a provozně nejdražší řešení lze použít lze využít k RD bezodtokovou jímku, kterou je nutno vyvážet fekálním vozem.

Pro čištění odpadních vod často využívaného rekreačního objektu lze použít domovní čistírnu nebo septik se zemním filtrem, pro málo a nepravidelně využívané rekreační objekty je výhodnější septik se zemním filtrem nebo bezodtoková jímka – žumpa. Vodu z čističky nebo filtru je možné vypouštět do vodoteče nebo zasakovat. K vypouštění nebo zasakování vod je nutné povolení místně příslušného odboru životního prostředí.

Pokud chcete mít jistotu, že budou zajištěna všechna potřebná povolení, která úřady vyžadují, využijte služeb autorizovaných projektantů, kteří všechno vč. projektu za vás vyřídí. Kontakty na projektanty vám můžeme poskytnout, obvykle jsou k dispozici na příslušných regionálních odborech životního prostředí.

DOMOVNÍ ČISTÍRNA

Pro rodinný domek vyhovují naše domovní čistírny SBR5

Dosahované hodnoty na odtoku: BSK5 25mg/l, NL 30mg/l, CHSKCr 120mg/l

Náklady na pořízení ČOV SBR5 pro RD: SBR5 40 000 Kč, stavební osazení 30 000 Kč + 10 000 Kč stavební povolení celkem 80 000Kč

Náklady na provoz: elektrická energie (0,509kWh/den x 365 x 4) 743Kč, 2x vzorek 1500Kč, membráy do dmychadla 100 Kč(1x za 5let za 500 Kč) – celkem náklady na provoz za rok 2 343 Kč.

Nevýhody: vhodná jen pro trvale obydlené nebo pravidelně navštěvované objekty.

Výhody: malé nároky na plochu, snadné stavební osazení, žádné nároky na spád (nátok i odtok ve stejné výšce), není nutný přístup fekálního vozu k čistírně, čistírna nezapáchá.

SEPTIK A ZEMNÍ (PÍSKOVÝ) FILTR

Pro rodinný domek vyhovují naše septiky S5 a zemní filtry ZF5.

Náklady na pořízení septiku s filtrem pro RD nebo rekreační objekt: S5 21 000 Kč, zemní filtr 17 000 Kč, náplň filtru cca 6 000 Kč, stavební osazení (stavební firmou) 40 000 Kč + 10 000 Kč stavební povolení – celkem 94 000 Kč

Náklady na provoz septiku: cca 2 000 Kč za rok vyvezení septiku, 2x vzorek 1 500 Kč – elkem náklady na provoz za rok cca 3 500 Kč za rok

Dosahované hodnoty na odtoku septiku se zemním filtrem: BSK5 30 – 40mg/l, NL 30 – 40mg/l, CHSKCr 150 – 200mg/l

Nevýhody septiku se zemním filtrem: velké nároky na plochu, velké nároky na spád, nutný přístup fekálního vozu k septiku, někdy zápach ze septiku, náplň filtru je třeba cca po 10 – 15 letech vyměnit.

Výhody septiku se zemním filtrem: nepotřebuje el. energii, je vhodný k nepravidelně užívaným objektům.

ŽUMPA – BEZODTOKOVÁ JÍMKA

Žumpa k RD – objem obvykle 10 m3 a více (např.  Z11) (objem fekálního vozu je max. 10m3), k rekreačnímu objektu stačíobvykle objem žumpy 3 – 5m3.

Jímka o užitném objemu 10 m3 při průměrné spotřebě vody na jednoho obyvatele 100 litrů/den a čtyřech obyvatelích domu se naplní 4×100=0,4m3/den. Jímka bude naplněna přibližně za 10/0,4=25 dnů. Ročně tedy budeme muset jímku vyvézt (365/25) asi 15x. Při ceně jednoho vývozu odpadních vod 2.500,- Kč za likvidaci odpadních vod při použití bezodtoké jímky zaplatíme cca 37. 500 Kč korun ročně.

Bezodtoká jímka je vhodná pro nepravidelně obývané nemovitosti (chaty, chalupy) s menší produkcí odpadních vod tam, kde se nedá použít ČOV nebo septik s filtrem.

Stavební povolení (ohlášení) vydává stavební úřad, a jeho vyřízení trvá cca týden.

Náklady na pořízení bezodtokové jímky s objemem 10m3: 35 000,-Kč jímka, cca 25 000,-Kč stavební osazení 300,-Kč stavební povolení – celkem 60.300,- Kč

Náklady na provoz bezodtokové jímky u RD jsou cca 37 000 Kč za rok.

Nevýhody: drahý provoz, nutný přístup fekálního vozu k jímce, zápach při vyvážení

Výhody: jednoduché vyřízení stav. pov. – ohlášení, vhodná k nepravidelně užívaným objektům (chatám).