Čistírny odpadních vod (ČOV) - Domovní čistírny

Čistírny (čističky) odpadních vod (ČOV)  SBR a K jsou zařízení sloužící k čištění komunálních odpadních vod izolovaných zdrojů znečištění, jako jsou rodinné domky, pravidelně navštěvované chaty, penziony, výrobní provozy, menší obce apod.

Pro čištění splaškových odpadních vod z rodinných domů doporučujeme čističky odpadních vod SBR5 a  SBR3.

K osazení domovní čističky odpadních vod SBR3 a SBR5 do výkopu není třeba žádná mechanizace.

Vyčištěnou vodu z čistírny odpadních vod (ČOV)je možné vypouštět do vodoteče nebo zasakovat.

Čistírny splňují ukazatele a emisní standardy znečištění pro vypouštění do podzemních vod dle NV 57/2016 Sb.
a NV 401/2015 Sb.. Tato skutečnost umožňuje vyčištěnou vodu vypouštět do vod povrchových na ohlášení
nebo do vod podzemních na stavební povolení.

Pro odpovědi na nejčastější dotazy klikněte sem.

Pracovní cyklus čistírny SBR.

cistirna_komplet