Výrobní program

Bezodtokové jímky – žumpy PP, PE

Použití

Bezodtokové jímky slouží k akumulaci odpadní, užitkové nebo pitné vody.

Popis

Jímky jsou vyrobené z integrálního svařovaného polypropylenu, mají jeden vtok a shora otvor pro kontrolu a čerpání jímky. Vrchní otvor může být zakryt plastovým víkem, pochůzným betonovým víkem nebo přejezdným víkem. Jímky jsou vyrobeny v řadě velikostí podle objemů.

Provedení jímek

Pláště jímek jsou provedeny podle toho, pro jaké prostředí jsou určeny:

  • Samonosné volně stojící jímky (nad úrovní terénu nebo v interiéru)

  • Jímky k obsypání

  • Jímky k obetonování

  • Jímky k obetonování proti spodní vodě

Osazení do terénu

Samonosné volně stojící jímky se umisťují v exteriéru i v interiéru na betonový podklad, pískové lože nebo na ocelovou či dřevěnou podkladní konstrukci. Podle provedení a velikosti jímky jsou tyto případně opásány ocelovými nebo nerezovými obručemi.

Jímky k obsypání jsou určeny do volného terénu bez spodní vody. Umisťují se na betonový podklad a obsypou se tříděným stabilizovaným výkopkem (hlína z výkopu + cement v poměru 8:1). Při obsypávání musí být jímka napuštěna vodou tak, aby hladina vody byla vždy cca 50 cm nad úrovní obsypávky. Tento způsob osazení lze použít pouze u jímek HC-Z3 a HC-Z4.

Jímky k obetonování jsou určeny do lokalit s možným vyšším statickým zatížením (blízkost budov, opěrných zdí nebo komunikací pro motorová vozidla). Plášť jímky je vyztužen žebry a ocelovými závlačemi. Při obetonovávání musí být jímka napuštěna vodou tak, aby hladina vody byla neustále cca 50 – 100 cm nad úrovní betonu.

Jímky k obetonování proti spodní vodě se použijí tam, kde hladina spodní vody dosahuje nad základovou spáru. Plášť jímky (případně i dno jímky) je vyztužen žebry a ocelovými závlačemi. Úpravy proti spodní vodě jsou závislé na velikosti jímky a výšce hladiny spodní vody. Vždy je nutná konzultace s výrobcem. Po osazení jímky je nutné ji co nejdříve napustit vodou minimálně do výšky hladiny spodní vody. Při obetonovávání musí být jímka napuštěna vodou tak, aby hladina vody byla neustále cca 50 – 100 cm nad úrovní betonu.

POZOR: jímky umístěné do terénu, který nepropouští vodu (jíly, skála…) je nutné zajistit stejně jako při výskytu spodní vody!

Montáž

Jímka se osadí na podkladní betonovou desku; v případě volně stojících jímek je možné osazení na nosnou konstrukci. Propojí se nátokové a odtokové potrubí. Jímky umístěné v terénu se napustí vodou a postupně se obsypávají či betonovávají, přičemž se neustále dopouští voda tak, aby její hladina byla neustále cca 50 – 100 cm nad úrovní obsypávky (betonu).

Je-li jímka použita jako žumpa na splaškové odpadní vody, musí být odvětrána samostatným nebo nátokovým potrubím nad střechu připojeného objektu.

Vzhledem k tomu že polypropylén, ze kterého jsou jímky vyrobeny, s klesající teplotou křehne, nedoporučuje se manipulace při teplotách nižších než 5oC.

Záruka

Výrobce poskytuje záruku 24 měsíců ode dne prodeje, pokud jsou dodrženy montážní předpisy výrobce. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé nevhodnou manipulací a montáží.

Každá jímka je zkoušena dle a je k ní vystaven protokol o zkoušce vodotěsnosti.

Na přání zákazníka

  • zajistíme dovoz a montáž

  • upravíme jímku dle místních podmínek a požadavků změníme průměr a umístění nátokového a odtokového potrubí

  • dodáme pochůzný ocelový kryt

 

Základní rozměry


Objem
V
(m3)
Průměr
D
(mm)
Výška
H
(mm)
Výška
H1
(mm)
Hmotnost
(kg)
HC-Z 2 2,1 1500 1800 1300 90
HC-Z 3 3,2 1500 2500 2000 110
HC-Z 4 3,3 1650 2300 1700 150
HC-Z 6 4,8 2000 2300 1700 170
HC-Z 8 6,6 2300 2300 1700 190
HC-Z 10 8,5 2300 2800 2200 270
HC-Z 13 11,1 2600 2800 2200 300

Žumpy

Bezodtokové jímky – žumpy – slouží k akumulaci odpadní, užitkové nebo pitné vody.

Bezodtokové jímky – žumpy se nejčastěji využívají k akumulaci splaškových nebo dešťových vod rodinných domů a rekreačních objektů, nejčastěji v okalitách, kde není kanalizace.

Bezodtokové jímky – žumpy jsou nejčastěji válcové, ale i hranaté nádrže, vyrobené z integrálního svařovaného polypropylenu. Mají jeden vtok a shora otvor pro kontrolu a čerpání jímky. Vrchní otvor může být zakryt pochůzným nebo přejezdným betonovým nebo plastovým víkem.

Bezodtokové jímky – žumpy jsou vyrobeny v řadě velikostí podle objemů, v provedení k obsypání nebo k obetonování.

Bezodtokové jímky – žumpy se osazují na betonovou základovou desku.

Přejezdné jímky – žumpy je třeba vždy obetonovat.

Nejčastější dotazy