Domovní čistírny (čističky) odpadních vod (ČOV) pro 3 - 10 obyvatel

zařízení slouží k čištění komunálních odpadních vod pro rodinné domky, pravidelně navštěvované chaty. K osazení domovní čističky odpadních vod SBR3 a SBR5 do výkopu není třeba žádná mechanizace. Vyčištěnou vodu z čistírny odpadních vod (ČOV) je možné vypouštět do vodoteče nebo zasakovat.

Výhody technického řešení domovních čistíren SBR
  • malé rozměry
  • zakrytí pochůzným nebo přejezdným víkem průměr 60 cm
  • nízká spotřeba elektrické energie
  • minimální obsluha a údržba
  • nátok a odtok ve stejné výšce
  • umožňuje po úpravě čerpat odtok do kanalizace nad úrovní nátoku
Charakteristika

Domovní čistírny SBR slouží k čištění  splaškových vod izolovaných zdrojů znečištění, jako jsou rodinné domky, penziony, pravidelně navštěvované chat  apod.

Jsou to aktivační čistírny, ve kterých je biologické znečištění odstraňováno aktivovaným kalem (směsí mikroorganizmů).Technologie je vestavěná do válcové plastové nádrže, uložené pod úrovní terénu na betonové základové  desce. Na přání lze dno čistírny upravit pro osazení na pískový podsyp. Jediný agregát – pístové nebo membránové dmychadlo – je umístěn v blízkém krytém prostoru (garáž, sklep apod.). Dmychadlo  je možné umístit přímo v nádrži čističky.

Náklady na elektrickou energii čistírny pro 3 – 6 obyvatel (0,509kWh/den) jsou cca  1 100Kč za rok. To je poloviční spotřeba, energie, než má většina domovních čistíren na českém trhu.
Účinnost čistírny je 95 – 98%.

Kvalita vyčištěné vody
Charakteristika
BSK5 20 – 30 mg/l
NL 20 – 30 mg/l
CHSKcr 110 – 150 mg/l
N – NH4+ 10 -20 mg/l
Pcelk 10 mg/l

Kvalita vyčištěné vody umožňuje její vypouštění do vodoteče nebo její vsakování.
Čistírny  splňují ukazatele a  emisní standardy znečištění pro vypouštění do podzemních vod dle NV 57/2016 Sb  a  NV 401/2015. Tato skutečnost umožňuje vyčištěnou vodu vypouštět do vod povrchových na ohlášení nebo do vod podzemních na stavební povolení.

Kvalita vyčištěné vody
Popis činnosti

Odpadní voda natéká do separace hrubých látek, která tvoří polovinu čistírny. V separaci hrubých látek  jsou vzduchem částečně rozmělněny nejhrubší nečistoty. Mechanicky předčištěná voda je v průběhu dne shromažďována v nádrži čističky, kde je  čištěna aktivovaným kalem. Čistící schopnost aktivovaného kalu je podmíněna  provzdušňováním.  Vyčičtěná voda je vyčerpána do vodoteče nebo do zasakovacího objektu.

Legenda k obrázku
R-ROZVADĚČ
D-DMYCHADLO
EV-ELEKTROVENTIL
PS- PLOVÁKOVÝ SPÍNAČ
M-MAMUTKOVÉ ČERPADLO
AE-PROVZDUŠŇOVACÍ TRUBICE

Příklady osazení čistíren
Základní rozměry
Označení Počet obyvatel Denní nátok (m3) Průměr D
(m)
Výška H1 (m) Výška H2 (m) Výška H
(m)
Nátok DN (mm) Odtok DN (mm) Příkon P
(W)
Napětí U
(V)
Hmotnost M
(kg)
SBR 3 2 – 3 0,45 1,05 1,4 1,4 2,0 125 100 45 230 95
SBR 5 3 – 6 0,75 1,3 1,4 1,4 2,0 125 100 45 230 120
SBR 8 5 – 9 1,20 1,5 1,55 1,55 2,15 125 100 60 230 180
SBR 10 8 – 12 1,50 1,65 1,6 1,6 2,2 150 100 100 230 250

Nádrž čistírny je samonosná, vyrobena z polypropylenu o síle 8mm

Aerační zařízení

Zajišťuje míchání aktivační nádrže a přísun kyslíku pro aktivovaný kal. Zdrojem vzduchu je dmychadlo na 230 V. Chod dmychadla je přerušovaný, ovládaný řídicí jednotkou.

Montáž

Čistírna se osadí do výkopu na podkladní betonovou desku tloušťky cca 100 – 200mm, napojí se nátokové, odtokové a vzduchové potrubí. Čistička se po usazení  obsype zeminou. Vstupní otvor je zakryt v úrovni terénu pochůzným víkem o průměru 60 cm.  Pokud je v místě osazení spodní voda jíl nebo jiná nepropustná zemina, je třeba čistírnu obetonovat. Pro osazení čistírny SBR3 a SBR5 není nutná mechanizace.

Provoz

Provoz ČOV je řízen automaticky řídicím systémem. Řídicí systém zapíná  dmychadlo a spíná jednotlivé fáze čistícího cyklu. Čerpání vyčištěné vody je prováděno hydropneumatickým čerpadlem (mamutkou).

Přerušení nátoku odpadních vod na čističku na dobu kratší než čtyři týdny neohrožuje její provoz.

Spotřeba elektrické energie

Denní spotřeba elektrické energie u čistíren SBR3 a SBR 5 je 0,509kWh/d, tj. 186kWh/rok. Náklady na elektrickou energii za rok jsou tedy při ceně 6,-Kč/kWh  1 116Kč/rok.

Odčerpání přebytečného kalu

Provádí se 1 – 2 x za rok – podle zatížení. Čistírny SBR produkují aerobně stabilizovaný kal.
Přebytečný je po zkompostování možné použít jako hnojivo.

Záruka

Výrobce poskytuje záruku 24 měsíců ode dne prodeje.

Cena
označení Počet obyvatel Cena bez DPH (Kč) Poznámka
SBR 3 2 -4 37 600 cena vč. nástavce, pochozího víka a rozvaděče
SBR 5 3 – 6 39 800 cena vč. nástavce, pochozího víka a rozvaděče
SBR 8 5 – 9 51 500 cena vč. nástavce, pochozího víka a rozvaděče
SBR 10 8 – 12 55 700 cena vč. nástavce, pochozíhovíka a rozvaděče

U čistíren pro domy a byty k trvalému bydlení, bude uplatněna snížená sazba DPH 15%, pro rekreační objekty je stanovena sazba DPH 21%.

Na přání
  • zajistíme dovoz a montáž čističky
  • upravíme čističku podle místních podmínek a požadavků
  • provedeme vestavbu technologie do stávající jímky