Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /data/web/virtuals/97432/virtual/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Výrobní program

Čistírny odpadních vod K100 – K500 (kontinuální)

K 100 – K 500

Charakteristika

Čističky K 100 až 500 slouží k čištění odpadních splaškových vod z větších zdrojů znečištění, jako jsou obytné domy, restaurace, hotely, autokempinky, průmyslové podniky nebo menší obce. Jsou to nízko zatížené aktivační čističky, ve kterých je biologické znečištění odstraňováno aktivovaným kalem (směsí mikroorganizmů).
Technologie čističky je vestavěná do betonové jímky. Čističku je vhodné umístit do zastřešeného provozního objektu. Aerační dmychadlo je umístěno v blízkém krytém prostoru, nejlépe v blízkosti rozváděče.

Výhody

Možnost naprogramovat chod čističky podle skutečného zatížení nebo čističku vybavit několika volitelnými režimy.

Na přání zákazníka lze provést vestavbu technologie do stávající jímky nebo přizpůsobit rozměry ČOV.

Popis činnosti

Odpadní voda natéká přes česle nebo čerpací šachtu s řezacími čerpadly do denitrifikační nádrže, odtud do provzdušňované aktivační nádrže, kde je biologicky čištěna aktivovaným kalem. Čistící schopnost aktivovaného kalu je podmíněna jemnobublinnou aerací (provzdušňováním) dmychadlem. Z aktivace voda natéká přes uklidňovací válec do dosazovací nádrže, kde aktivovaný kal klesá na dno a vyčištěná voda přepadá do odtokového žlábku. Aktivovaný kal je vracen zpět do separace hrubých látek. Za čističkou má být osazen měrný objekt pro měření průtoku odpadních vod.

Čističky řady K slouží k čištění splaškových odpadních vod připojených na oddílnou stokovou soustavu. Nesmějí do nich být přiváděny dešťové a drenážní vody, které snižují účinnost čištění tím, že odpadní vody ochlazují a ředí.

Pokud je čistička použita pro čištění vod z kuchyně nebo jídelny pro větší počet strávníků, je třeba před čističku osadit lapač tuků.

Kvalita vyčištěné vody

BSK5

6 – 25 mg/l

NL

6 – 25 mg/l

CHSKCr

20 – 80 mg/l

Skutečné hodnoty znečištění na odtoku z čističky závisejí na zatížení čistírny a dodržování provozního řádu.

Kvalita vypouštěné vody umožňuje její vypouštění do recipientu nebo do zasakovacího objektu.

Aerační zařízení

Zajišťuje míchání aktivační nádrže a přísun kyslíku pro aktivovaný kal. Zdrojem vzduchu jsou rotační dmychadla s napojením na třífázový elektrický rozvod. Chod dmychadel je přerušovaný, ovládaný řídicí jednotkou.

Řídicí jednotka

Proces čištění je ovládán řídicím systémem v rozvodnici. Rozvodnici je nejlépe umístit v zastřešeném provozním objektu čističky, ve venkovním pilíři nebo na zdi objektu v blízkosti čističky. K rozvodnici musí být přiveden třífázový elektrický proud. K řídicí jednotce jsou připojena dmychadla, čerpadla a spínací plováky. Na přání zákazníka je možné řídicí jednotku vybavit GSM hlásičem, který zasílá na mobilní telefon zprávy o provozu čističky a o případných poruchách.

Montáž

Čističku doporučujeme umístit do provozního objektu, ve kterém může být i dmychadlo, rozváděč a místnost pro obsluhu.

Montáž technologie provedou pracovníci firmy Hydroclar na výzvu investora po skončení stavebních prací.

Provoz

Provoz ČOV je řízen automaticky řídicím systémem. Řídicí systém spíná podle vloženého programu chod agregátů čističky a signalizuje případnou poruchu. Program lze upravit podle skutečného zatížení čističky. Na přání lze čističku vybavit několika volitelnými režimy provozu.

Přerušení nátoku odpadních vod na čističku na dobu kratší než čtyři týdny neohrožuje její provoz (pokud provzdušňování zůstane zapnuté). Při přerušení na delší dobu je nutné čističku odstavit.

Odvoz přebytečného kalu

Provádí se 1 – 2 x za rok – podle zatížení čističky. Čistírny K produkují aerobně stabilizovaný kal. Kal může být zahušťován v kalojemu nebo v jiném zařízení na zahušťování (např. kalolis nebo rukávový filtr). Přebytečný kal se fekálním vozem odváží na městskou ČOV.

Záruka

Výrobce poskytuje záruku 24 měsíců ode dne prodeje.

Na přání

  • zajistíme dopravu a montáž čističky

  • upravíme čističku podle místních podmínek a požadavků

  • provedeme vestavbu technologie do stávající jímky

  • navrhneme a vyrobíme čistírnu podle Vašeho zadání

 

Legenda

A

Aktivace

S

Separace hrubých látek

DN

Dosazovací nádrž

K

Kalojem

MO

Měřící objekt

DM

Dmychadlo

AE

Aerační elementy

 

Základní údaje

 

počet
EO

denní nátok
(m3)

Šířka
B
(m)

Výška
H
(m)

Délka
L1
(m)

Délka
L2
(m)

napětí
U
(V)

K 100

100

15

2,1

2,6

1,1

2,6

400

K 150

150

22,5

2,5

2,6

1,58

3,5

400

K 200

200

30

2,8

2,6

1,7

3,8

400

K 300

300

45

3,2

2,8

2

4,6

400

K 400

400

60

3,2

3

2,4

5,6

400

K 500

500

75

3,3

3

3

7

400

U čističek nad 500 obyvatel jsou rozměry upravovány dle konkrétní projektové dokumentace nebo požadavků zákazníka.