Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /data/web/virtuals/97432/virtual/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Výrobní program

Čistírny odpadních vod K 75 – K400 (kontinuální)

Čistírny odpadních vod větších zdrojů znečištění

Čističky K 75 až 400 slouží k čištění odpadních splaškových vod z větších zdrojů znečištění, jako jsou obytné domy, restaurace, hotely, autokempinky, průmyslové podniky nebo menší obce. Jsou to nízko zatížené aktivační čističky, ve kterých je biologické znečištění odstraňováno aktivovaným kalem (směsí mikroorganizmů).

Technologie čističky je vestavěná do plastové nádrže krabicového tvaru, uložené pod úrovní terénu na betonové základové desce. Technologie čističky K 75 až K 200 je vestavěna do jedné plastové nádrže, čistírna K 400 je dvoulinková (tvoří ji dvě nádrže K 200). Čističku je vhodné umístit do zastřešeného provozního objektu. Aerační dmychadlo je umístěno v blízkém krytém prostoru, nejlépe v blízkosti rozváděče.

Výhody

Jednoduchá montáž čističky v plastovém kontejneru, minimální stavební příprava.
Možnost naprogramovat chod čistírny podle skutečného zatížení nebo čističku vybavit několika volitelnými režimy.

Na přání zákazníka lze provést vestavbu technologie do stávající jímky nebo přizpůsobit rozměry ČOV.

Popis činnosti

Odpadní voda natéká do separace hrubých látek, česlicového koše nebo denitrifikační nádrže, odtud do provzdušňované aktivační nádrže, kde je biologicky čištěna aktivovaným kalem. Čistící schopnost aktivovaného kalu je podmíněna jemnobublinnou aerací (provzdušňováním) dmychadlem. Z aktivace voda natéká přes uklidňovací válec do dosazovací nádrže, kde aktivovaný kal klesá na dno a vyčištěná voda přepadá do odtokového žlábku. Aktivovaný kal je vracen zpět do separace hrubých látek nebo do aktivační nádrže.

Čističky řady K slouží k čištění splaškových odpadních vod připojených na oddílnou stokovou soustavu. Nesmějí do nich být přiváděny dešťové a drenážní vody, které snižují účinnost čištění tím, že odpadní vody ochlazují a ředí.

Pokud je čistírna použita pro čištění vod z kuchyně nebo jídelny pro větší počet strávníků, je třeba před čističku osadit lapač tuků.

Kvalita vyčištěné vody

BSK5 6 – 25 mg/l
NL 6 – 25 mg/l
CHSKCr 20 – 80 mg/l

Skutečné hodnoty znečištění na odtoku z čističky závisejí na zatížení čističky a dodržování provozního řádu.

Kvalita vypouštěné vody umožňuje její vypouštění do recipientu nebo do zasakovacího objektu.

Aerační zařízení

Zajišťuje míchání aktivační nádrže a přísun kyslíku pro aktivovaný kal. Zdrojem vzduchu jsou rotační dmychadla s napojením na třífázový elektrický rozvod. Chod dmychadla je přerušovaný, ovládaný řídicí jednotkou.

Řídicí jednotka

Proces čištění je ovládán řídicím systémem v rozvodnici. Rozvodnici je nejlépe umístit do zastřešeného provozního objektu čističky, ve venkovním pilíři nebo na zdi objektu v blízkosti čističky. K rozvodnici musí být přiveden třífázový elektrický proud. K řídicí jednotce jsou připojena dmychadla, čerpadla a plovákové spínače. Na přání zákazníka je možné řídicí jednotku vybavit GSM hlásičem, který zasílá na mobilní telefon zprávy o provozu čističky a o případných poruchách.

Montáž

Čistička se osadí do výkopu na podkladní betonovou desku. K čističce se napojí nátokové a odtokové potrubí, vzduchové potrubí a elektrické kabely. Čistírna se po usazení dle místních podmínek (spodní voda, blízkost budov) obetonuje. Nad čističkou v zastřešeném objektu je vhodná obslužná lávka. V případě umístění čističky v exteriéru jsou nádrže zakryty v úrovni terénu pochůznými víky.

Provoz

Provoz ČOV je řízen automaticky řídicím systémem. Řídicí systém spíná podle vloženého programu chod agregátů čističky a signalizuje případnou poruchu. Program lze upravit podle skutečného zatížení čističky. Na přání lze čističku vybavit několika volitelnými režimy provozu.

Přerušení nátoku odpadních vod na čističku na dobu kratší než čtyři týdny neohrožuje její provoz (pokud provzdušňování zůstane zapnuté !). Při přerušení na delší dobu je nutné čističku odstavit.

Odvoz přebytečného kalu

Provádí se 1 – 2 x za rok – podle zatížení čističky. Čističky K produkují aerobně stabilizovaný kal. Přebytečný kal se fekálním vozem odváží na městskou ČOV.

Záruka

Výrobce poskytuje záruku 24 měsíců ode dne prodeje.

Na přání zákazníka

  • zajistíme dovoz a montáž čističky

  • upravíme čističku podle místních podmínek a požadavků

  • provedeme vestavbu technologie do stávající jímky

 

Legenda
A Aktivace
ČK Česlicový koš
DN Dosazovací nádrž
K Kalojem

Základní údaje

počet
EO

denní
nátok
(m3)

Šířka
B
(m)

výška
H
(m)

Délka
L
(m)

H1
(m)

H2
(m)

nátok
DN
(mm)

odtok
DN
(mm)

napětí
U
(V)

hmotn.
M
(kg)

K 75

75

11,25

2,5

3,1

4

2,7

2,25

200

160

400

1 500

K 100

100

15

2,5

3,1

5

2,7

2,25

200

160

400

1 800

K150

150

22,5

2,5

3,1

6

2,8

2,35

200

160

400

2 000

K 200

200

30

3

3,1

6,5

2,8

2,35

200

200

400

2 400

K 400

400

60,0

6

3,1

6,5

2,8

2,35

200

200

400

4 800 *

* Hmotnost dvou nádrží.