Výhody zemního filtru s fólií a geotextilií
  • nízká cena
  • jednoduchá konstrukce
  • jednoduchá rychlá montáž
  • možnost svépomocné výstavby
  • bezobslužný provoz
  • žádné pohyblivé ani elektrické součásti vyžadující údržbu
  • nevadí jim přerušovaný ani sezónní provoz (výhoda zejména u rekreačních objektů)
  • životnost při dodržení technologického postupu  10 – 15 let

Nevýhodou zemního filtru s fólií a geotextilií proti plastovému zemnímu filtru je náročnější montáž.

Charakteristika

Zemní filtr se zařazuje  za septik.
Slouží jako druhý stupeň čištění odpadních splaškových vod malých izolovaných zdrojů znečištění, jako jsou rekreační objekty nebo chatky v zahrádkářských koloniích. Lze jej použít i pro malé penziony s nepravidelným obsazením a rodinné domky. Pro rodinný dům je však obvykle výhodnější čistírna SBR3 nebo SBR5. Biologické znečištění, které projde prvním stupněm čištění (septikem), ve filtru rozkládají organismy, které žijí ve filtrační pískové vrstvě.

Popis

Podklady pro návrh zemního filtru jsou uvedeny v ČSN 75 6402.

Voda ze septiku natéká do rozvodového potrubí a protéká vrstvou písku, na které se vytvoří mikrobiální vrstva. Vyčištěná voda odtéká sběrným potrubím.

Filtrační lože (vrstva přibližně 0,6 m až 1,0 m) musí být z tříděného stálého materiálu (obvykle štěrku nebo písku) o průměru zrn 4mm až 8mm.

Těleso zemního filtru je uloženo v plastové nádrži a od okolního prostředí je vodotěsně odděleno.

Rozvodné potrubí musí být uloženo ve štěrkovém obsypu. Sběrný drén je opatřen odvětrávacím potrubím, které je vyvedeno nejméně 0,5 m nad úroveň terénu a je opatřeno stříškou bránící znečištění potrubí.

Výškový rozdíl nátoku a odtoku u filtru je obvykle 0,8 – 1,2 m.

Kvalita vyčištěné vody

Kvalita vyčištěné vody na odtoku za septikem se zemním filtrem je srovnatelná s hodnotami u aktivační čistírny odpadních vod.

BSK5 35 – 80 mg/l
NL 35 – 80 mg/l
CHSKCR 80 – 220 mg/l

Skutečné hodnoty znečištění na odtoku závisejí na zatížení a dodržování provozního řádu.

Montáž

Před montáží pískového filtru je vhodné zajistit stavební jámu proti spodní vodě drenáží. Plastová nádrž filtru se osadí na betonovou podkladní desku nebo pískové lože. Rozvodné potrubí se postupně obsypává štěrkem (pískem) potřebné frakce. Je třeba dbát, aby stříška odvětrávacího potrubí byla dostatečně vysoko nad úrovní budoucího terénu – podle místních podmínek (obvyklá výška sněhové pokrývky v zimě) minimálně však 50 cm. Nejvyšší vrstva obsypu filtru se vytvaruje do zaoblené stříšky a přikryje geotextílií tak, aby srážkové vody stékaly z filtru do okolního terénu.

Za cenu filtru je dodáno:

  • plastová nádrž filtru s rozvodovým, sběrným a odvětrávacím potrubím
  • geotextilie

Dodávka neobsahuje písek a štěrk náplně filtru.

Legenda:

1 – geotextilie
2 – PVC fólie
3 – rozváděcí potrubí
4 – sběrné potrubí
5 – filtrační vrstva písku
6 – štěrk
7 – zásyp vykopanou zeminou
8 – odvětrávací komínek

Orientační rozměry filtru
Počet připojených osob 3 5 8
Plocha filtru v m2 3 5 8
H (m) 1,1 1,1 1,1
Šířka filtru B (m)</span 1,3 2 2
Délka filtru ( v úrovni rozváděcího potrubí) 2,5 2,5 4

Ceník

Pro odpovědi na nejčastější dotazy klikněte sem