Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /data/web/virtuals/97432/virtual/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Výrobní program

Čistírny odpadních vod SBR 50 – SBR 130

Domovní čistírny (čističky) odpadních vod (ČOV) pro 50-130 obyvatel

SBR 50 až SBR 130 jsou zařízení sloužící k čištění komunálních odpadních vod pro rodinné domy, pravidelně navštěvované chaty, penziony a menší výrobní provozy které obslouží do 130ti obyvatel. U penzionů vždy záleží na dalších prioritách, například pokud má penzion ještě restauraci nejen pro hosty.

Výhody technického řešení domovních čističek SBR

  • malé rozměry
  • jednoduchá konstrukce
  • automatický provoz
  • minimální obsluha a údržba
  • vysoká kvalita vody na odtoku i při velmi nerovnoměrném denním nátoku
  • zakrytí pochůzným víkem v úrovni terénu
  • za čističkou není potřeba osazovat šachtu na odběr vzorků

Charakteristika

Domovní čističky SBR 50 až 130 slouží k čištění odpadních splaškových vod malých izolovaných zdrojů znečištění, jako jsou rodinné domky, penziony apod. Jsou to aktivační čističky, ve kterých je biologické znečištění odstraňováno aktivovaným kalem (směsí mikroorganizmů).

Výhodou tohoto typu čističek je vysoká kvalita vody na odtoku i při velmi nerovnoměrném denním nátoku (tam, kde je voda používána prakticky jen ráno a večer – v penzionech a v rodinných domech se zaměstnanými obyvateli). Další výhodou je možnost dokonalé optimalizace čistícího procesu prostřednictvím řídicího systému a snadná instalace čističky.

Technologie čistírny je vestavěná do dvou válcových plastových nádrží, uložených pod úrovní terénu na základové betonové desce. Aerační dmychadlo je umístěno v blízkém krytém prostoru, nejlépe v blízkosti rozváděče (garáž, sklep nebo venkovní kryt).

Na přání může být čistírna doplněna kalojemem na přebytečný kal.

Na přání zákazníka lze provést vestavbu technologie do stávající jímky.

Popis činnosti

Odpadní voda natéká do separace hrubých látek, kde jsou vzduchem částečně rozmělněny nejhrubší nečistoty. Mechanicky předčištěná voda je v průběhu dne shromažďována v aktivační nádrži čističky, kde je biologicky čištěna aktivovaným kalem. Čistící schopnost aktivovaného kalu je podmíněna jemnobublinnou aerací (provzdušňováním) dmychadlem. Po vyčištění je celý denní objem vody vyčerpán do recipientu. Čerpání nejčastěji probíhá v nočních hodinách, kdy není téměř žádný nátok vody do čističky.

Čističky řady SBR slouží k čištění splaškových odpadních vod připojených na oddílnou stokovou soustavu. Nesmějí do nich být přiváděny dešťové a drenážní vody, které snižují účinnost čištění tím, že odpadní vody ochlazují a ředí.

Pokud je čistička použita pro čištění vod z kuchyně nebo jídelny pro větší počet strávníků, je třeba před čističku osadit lapač tuků.

Kvalita vyčištěné vody

BSK5 8 – 25 mg/l
NL 8 – 25 mg/l
CHSKCR 20 – 80 mg/l

Skutečné hodnoty znečištění na odtoku z čističky závisejí na zatížení čističky a dodržování provozního řádu.

Kvalita vypouštěné vody umožňuje její vypouštění do recipientu nebo do zasakovacího objektu.

Přes počáteční investici jsou náklady na vyčištění vody jen zlomkem poplatků za vodné a stočné ve veřejné kanalizační síti.

Aerační zařízení

Zajišťuje míchání aktivační nádrže a přísun kyslíku pro aktivovaný kal. Zdrojem vzduchu je rotační dmychadlo s napojením na třífázový elektrický rozvod. Chod dmychadla je přerušovaný, ovládaný řídicí jednotkou.

Řídicí jednotka

Proces čištění je ovládán řídicím systémem v rozvodnici. Rozvodnici je nejlépe umístit do zastřešeného provozního objektu čističky, ve venkovním pilíři nebo na zdi objektu v blízkosti čističky. K rozvodnici musí být přiveden třífázový elektrický proud. K řídicí jednotce je připojeno dmychadlo, čerpadlo a spínací plováky. Na přání zákazníka je možné řídicí jednotku vybavit GSM hlásičem, který zasílá na mobilní telefon zprávy o provozu čističky a o případných poruchách.

Montáž

Nádrže čističky se osadí do výkopu na podkladní betonovou desku. Nádrže se vzájemně propojí, k čističce se napojí nátokové a odtokové potrubí, vzduchové potrubí v polypropylénových trubkách nebo hadicích a elektrické kabely v chránicí plastové trubce. Čistička se po usazení dle místních podmínek (spodní voda, blízkost budov) obetonuje. Vstupní otvory jsou zakryty v úrovni terénu pochůznými víky.

Provoz

Provoz ČOV je řízen automaticky řídicím systémem. Agregáty čističky lze spustit i ručně. Řídicí systém přepíná podle vloženého programu provzdušňování nebo čerpání vyčištěné vody a signalizuje případnou poruchu nebo dosažení maximální hladiny. Čerpání je prováděno čerpadlem osazeným v čistírně.

Přerušení nátoku odpadních vod na čističku na dobu kratší než čtyři týdny neohrožuje její provoz (pokud provzdušňování zůstane zapnuté). Při přerušení na delší dobu je nutné čističku odstavit.

Odvoz přebytečného kalu

Provádí se 1 – 2 x za rok – podle zatížení čističky. Čističky SBR produkují aerobně stabilizovaný kal.

Přebytečný kal se fekálním vozem odváží na městskou ČOV.

Záruka

Výrobce poskytuje záruku 24 měsíců ode dne prodeje.

Na přání zákazníka

  • zajistíme dovoz a montáž čističky
  • upravíme čističku podle místních podmínek a požadavků
  • provedeme vestavbu technologie do stávající jímky

Legenda
A Aktivace
S Separace hrubých látek
D Dmychadlo
K Kalojem
PS Plovákové spínače
Č Kalové čerpadlo
AE Aerační elementy

Základní údaje

počet
EO
denní
nátok
(m3)
Ø
D
(m)
výška
H1
(m)
výška
H
(m)
nátok
DN
(mm)
odtok
DN
(mm)
napětí
U
(V)
hmotnost
(kg)
SBR 50 50 7,50 2,2 2,2 2,8 150 150 400 250*
SBR 75 75 11,25 2,2 2,6 3,1 150 150 400 300*
SBR 100 100 15,00 2,6 2,6 3,1 150 150 400 400*
SBR 130 130 17,50 2,9 2,6 3,1 150 150 400 500*

* Hmotnost jedné nádrže.