Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /data/web/virtuals/97432/virtual/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Výrobní program

Čistírny odpadních vod SBR 300 a větší

Výhody technického řešení domovních čističek SBR

  • malé rozměry
  • jednoduchá konstrukce
  • automatický provoz
  • minimální obsluha a údržba
  • vysoká kvalita vody na odtoku i při velmi nerovnoměrném denním nátoku
  • zakrytí pochůzným víkem v úrovni terénu, pokud není nádrž čističky umístěna v provozním objektu
  • za čističkou není potřeba osazovat šachtu na odběr vzorků

Charakteristika

Čističky SBR 300 a větší slouží k čištění odpadních splaškových vod z izolovaných zdrojů znečištění, jako jsou obytné domy, restaurace, hotely, autokempinky, průmyslové podniky nebo menší obce. Jsou to aktivační čističky, ve kterých je biologické znečištění odstraňováno aktivovaným kalem (směsí mikroorganizmů). Výhodou čističek SBR je vysoká kvalita vody na odtoku i při velmi nerovnoměrném denním nátoku (tam, kde je voda používána prakticky jen ráno a večer – v penzionech a v obytných domech se zaměstnanými obyvateli). Další výhodou je možnost dokonalé optimalizace čistícího procesu prostřednictvím řídicího systému a snadná instalace čistírny. Technologie čističky je vestavěná do dvou a více plastových nádrží krabicového tvaru, uložených pod úrovní terénu na základové betonové desce, nebo do betonové nádrže. Čističku je vhodné umístit do zastřešeného provozního objektu. Aerační dmychadlo je umístěno v blízkém krytém prostoru, nejlépe v blízkosti rozváděče. Na přání zákazníka lze provést vestavbu technologie do stávající jímky nebo přizpůsobit rozměry ČOV.

Popis činnosti

Odpadní voda natéká do separace hrubých látek, kde jsou vzduchem částečně rozmělněny nejhrubší nečistoty. Mechanicky předčištěná voda je v průběhu dne shromažďována v aktivační nádrži čističky, kde je biologicky čištěna aktivovaným kalem. Čistící schopnost aktivovaného kalu je podmíněna jemnobublinnou aerací (provzdušňováním) vysoce kvalitním dmychadlem. Po vyčištění je celý denní objem vody vyčerpán do recipientu. Čerpání probíhá nejčastěji v nočních hodinách, kdy není téměř žádný nátok vody do čističky. Linka čistírny může být sestavena ze dvou reaktorů, které pracují střídavě. Odpadní voda pak natéká do rozdělovacího objektu, odkud je vedena do první nádrže. Zde je voda shromažďována a biologicky čištěna aktivovaným kalem. Když je naplněna první nádrž, je z rozdělovacího objektu nátok veden do druhé nádrže. V první nádrži zatím doběhne cyklus čištění, voda je z ní vyčerpána do recipientu a nádrž je připravena na další cyklus. Čističky řady SBR slouží k čištění splaškových odpadních vod připojených na oddílnou stokovou soustavu. Nesmějí do nich být přiváděny dešťové a drenážní vody, které snižují účinnost čištění tím, že odpadní vody ochlazují a ředí. Pokud je čistírna použita pro čištění vod z kuchyně nebo jídelny pro větší počet strávníků, je třeba před čističku osadit lapač tuků.

Kvalita vyčištěné vody

BSK5 6 – 25 mg/l
NL 6 – 25 mg/l
CHSKCr 20 – 80 mg/l

Skutečné hodnoty znečištění na odtoku z čističky závisejí na zatížení čističky a dodržování provozního řádu. Kvalita vypouštěné vody umožňuje její vypouštění do recipientu nebo do zasakovacího objektu.

Aerační zařízení

Zajišťuje míchání aktivační nádrže a přísun kyslíku pro aktivovaný kal. Zdrojem vzduchu jsou rotační dmychadla s napojením na třífázový elektrický rozvod. Chod dmychadla je přerušovaný, ovládaný řídicí jednotkou.

Řídicí jednotka

Proces čištění je ovládán řídicím systémem v rozvodnici. Rozvodnici je nejlépe umístit do zastřešeného provozního objektu čističky, ve venkovním pilíři nebo na zdi objektu v blízkosti čističky. K rozvodnici musí být přiveden třífázový elektrický proud. K řídicí jednotce jsou připojena dmychadla, čerpadla a spínací plováky. Na přání zákazníka je možné řídicí jednotku vybavit GSM hlásičem, který zasílá na mobilní telefon zprávy o provozu čističky a o případných poruchách.

Montáž

Nádrže čističky se osadí do výkopu na podkladní betonovou desku, Nádrže se vzájemně propojí, k čističce se napojí nátokové a odtokové potrubí, vzduchové potrubí a elektrické kabely. Čistička se po usazení dle místních podmínek (spodní voda, blízkost budov) obetonuje. Nad čističkou v zastřešeném objektu je vhodná obslužná lávka. V případě umístění čističky v exteriéru jsou nádrže zakryty v úrovni terénu pochůznými víky.

Provoz

Provoz ČOV je řízen automaticky řídicím systémem, který může být dle potřeby přepnut na ruční ovládání. Řídicí systém přepíná podle vloženého programu provzdušňování nebo čerpání vyčištěné vody a signalizuje případnou poruchu nebo dosažení maximální hladiny. Čerpání je prováděno čerpadly osazenými v čistírně. Přerušení nátoku odpadních vod na čistírnu na dobu kratší než čtyři týdny neohrožuje její provoz (pokud provzdušňování zůstane zapnuté). Při přerušení na delší dobu je nutné čističku odstavit.

Odvoz přebytečného kalu

Provádí se 1 – 2 x za rok – podle zatížení čističky. Čističky SBR produkují aerobně stabilizovaný kal. Přebytečný kal se fekálním vozem odváží na městskou ČOV.

Záruka

Výrobce poskytuje záruku 24 měsíců ode dne prodeje.

Na přání zákazníka

  • zajistíme dovoz a montáž čističky
  • upravíme čističku podle místních podmínek a požadavků
  • provedeme vestavbu technologie do stávající jímky

 

Legenda
A Aktivační nádrž
S Separace hrubých látek
D Dmychadlo
PS Plovákové spínače
Č Kalové čerpadlo
AE Aerační elementy

Základní rozměry

 

počet
EO

denní
nátok
(m3)

Šířka
B
(m)

výška
H1
(m)

výška
H
(m)

Délka
L
(m)

nátok
DN
(mm)

odtok
DN
(mm)

napětí
U
(V)

hmot.
jedné
nádrže
(kg)

HC-SBR 300

300

45,0

3,2

2,6

3,1

200

200

400

1 500

HC-SBR 400

400

60,0

 3,2 

2,6

3,1

6,5 

200

200

400

1 800

HC-SBR 500

500

76,0

 3,2 

2,6

3,1

8,5 

200

200

400

2 300

Jedná se o orientační rozměry standardních plastových čističek. Technologie čističek je vestavěna do dvou a více plastových nádrží. U čističek v betonových jímkách a u čističek nad 500 obyvatel jsou rozměry upravovány dle konkrétní projektové dokumentace nebo požadavků zákazníka.