Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /data/web/virtuals/97432/virtual/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Výrobní program

Čistírny odpadních vod SBR 15 – SBR 50

Domovní čistírny (čističky) odpadních vod (ČOV) pro 15-50 obyvatel

SBR 15 až SBR 50 jsou zařízení sloužící k čištění komunálních odpadních vod pro rodinné domy, pravidelně navštěvované chaty, penziony a menší výrobní provozy které obslouží do 50ti obyvatel. U penzionů vždy záleží na dalších prioritách, například pokud má penzion ještě restauraci nejen pro hosty.

Výhody technického řešení domovních čističek SBR

  • malé rozměry
  • jednoduchá konstrukce
  • automatický provoz
  • minimální obsluha a údržba
  • vysoká kvalita vody na odtoku i při velmi nerovnoměrném denním nátoku
  • zakrytí pochůzným víkem v úrovni terénu
  • za čističkou není potřeba osazovat šachtu na odběr vzorků

V roce 2008 naše čističky získaly certifikaci v souladu s rozhodnutím komise EHS uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu EFTA. Tato skutečnost umožňuje čistírny a prohlášení o shodě označovat znakem CE.

Charakteristika

Domovní čističky SBR slouží k čištění odpadních splaškových vod malých izolovaných zdrojů znečištění, jako jsou rodinné domky, penziony apod. Jsou to aktivační čističky, ve kterých je biologické znečištění odstraňováno aktivovaným kalem (směsí mikroorganizmů). Výhodou tohoto typu čističek je vysoká kvalita vody na odtoku i při velmi nerovnoměrném denním nátoku (tam, kde je voda používána prakticky jen ráno a večer – v penzionech a v rodinných domech se zaměstnanými obyvateli). Další výhodou je možnost dokonalé optimalizace čistícího procesu prostřednictvím řídicího systému a snadná instalace čističky. Technologie čistírny je vestavěná do plastové nádrže, uložené pod úrovní terénu na základové betonové desce. Aerační dmychadlo je umístěno v blízkém krytém prostoru, nejlépe v blízkosti rozváděče (garáž, sklep apod.). Lze jej také umístit ve vodotěsném krytu přímo v nádrži čističky. Na přání zákazníka lze provést vestavbu technologie do stávající jímky.

Popis činnosti

Odpadní voda natéká do separace hrubých látek, kde jsou vzduchem částečně rozmělněny nejhrubší nečistoty. Mechanicky předčištěná voda je v průběhu dne shromažďována v aktivační nádrži čističky, kde je biologicky čištěna aktivovaným kalem. Čistící schopnost aktivovaného kalu je podmíněna jemnobublinnou aerací (provzdušňováním) dmychadlem. Po vyčištění je celý denní objem vody vyčerpán do recipientu. Čerpání probíhá v nočních hodinách, kdy není téměř žádný nátok vody do čistírny. Čističky řady SBR slouží k čištění splaškových odpadních vod připojených na oddílnou stokovou soustavu. Nesmějí do nich být přiváděny dešťové a drenážní vody, které snižují účinnost čištění tím, že odpadní vody ochlazují a ředí. Pokud je čistírna použita pro čištění vod z kuchyně nebo jídelny pro větší počet strávníků, je třeba před čističku osadit lapač tuků.

Kvalita vyčištěné vody

BSK5  8 – 25 mg/l, NL 8 – 30 mg/l, CHSKCR 60 – 90 mg/l
Skutečné hodnoty znečištění na odtoku z čističky závisejí na zatížení čističky a dodržování provozního řádu. Kvalita vypouštěné vody umožňuje její vypouštění do recipientu nebo do zasakovacího objektu.
Přes počáteční investici jsou náklady na vyčištění vody jen zlomkem poplatků za vodné a stočné ve veřejné kanalizační síti. Produkt čistícího procesu – aktivovaný kal – lze kompostovat a použít pro hnojení.

Aerační zařízení

Zajišťuje míchání aktivační nádrže a přísun kyslíku pro aktivovaný kal. Zdrojem vzduchu je rotační dmychadlo s napojením na třífázový elektrický rozvod. Chod dmychadla je přerušovaný, ovládaný řídicí jednotkou.

Řídicí jednotka

Proces čištění je ovládán řídicím systémem v plastové rozvodnici. Rozvodnice bývá nejčastěji umístěna
v garáži, ve sklepě, ve venkovním pilíři nebo na zdi objektu v blízkosti čističky. K rozvodnici musí být přiveden třífázový elektrický proud. K řídicí jednotce je připojeno dmychadlo, čerpadlo a spínací plovák.

Montáž

Čistička se osadí do výkopu na podkladní betonovou desku. K čističce se napojí nátokové a odtokové potrubí, vzduchové potrubí v polypropylénových trubkách nebo hadicích a elektrické kabely v chránicí plastové trubce. Čistírna se po usazení dle místních podmínek (spodní voda, blízkost budov) obsype prosetou zeminou nebo obetonuje. Vstupní otvor je zakryt v úrovni terénu pochůzným betonovým víkem o průměru 60 cm.

Provoz

Provoz ČOV je řízen automaticky řídicím systémem, který může být dle potřeby přepnut na ruční ovládání. Řídicí systém přepíná podle vloženého programu provzdušňování nebo čerpání vyčištěné vody a signalizuje případnou poruchu nebo dosažení maximální hladiny. Čerpání je prováděno čerpadlem osazeným v čističce. Přerušení nátoku odpadních vod na čističku na dobu kratší než čtyři týdny neohrožuje její provoz (pokud provzdušňování zůstane zapnuté ). Při přerušení na delší dobu je nutné čističku odstavit.

Odvoz přebytečného kalu

Provádí se 1 – 2 x za rok – podle zatížení čistírny. Čističky SBR produkují aerobně stabilizovaný kal. Přebytečný kal je možno odčerpat a po zkompostování použít jako hnojivo nebo nechat odsát fekálním vozem a odvézt na městskou ČOV.

Na přání zákazníka

  • zajistíme dovoz a montáž čistírny
  • upravíme čistírnu podle místních podmínek a požadavků
  • provedeme vestavbu technologie do stávající jímky

Záruka

Výrobce poskytuje záruku 24 měsícůode dne prodeje.

Legenda: R-ROZVADĚČ EV-ELEKTROVENTIL D-DMYCHADLO VP – VZDUCHOVÉ POTRUBÍ PS- PLOVÁKOVÝ SPÍNAČ AE-AERAČNÍ ELEMENTY SBR 15 - 50

Základní rozměry

Počet EO Denní nátok (m3) Průměr D (m) Výška H1 (m) Výška H2 (m) Výška H (m) Nátok DN (mm) Odtok DN (mm) Příkon P(W) Napětí U (V) Hmotnost M (kg)
SBR-15 10-16 2,25 2,0 1,65 1,65 2,25 150 100 500 230 320
SBR 20 16-20 3,00 2,0 2,2 2,2 2,8 150 100 500 230 270
SBR 25 20-25 3,75 2,20 2,2 2,2 2,8 150 100 500 230 310
SBR 30 25-30 4,50 2,20 2,35 2,35 2,95 150 150 500 230 460
SBR 40 35-40 6,00 2,55 2,5 2,5 3,1 150 150 1250 400 490
SBR 50 45-50 7,50 2,7 2,7 2,7 3,3 150 150 1250 400 550

Ceník